سید عمرصبور، رییس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به علت بیماری از مقامش کنار رفت

Misleading National

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در صفحات شان از کنار رفتن سید عمرصبور، رییس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی خبر دادند، آنان علت کنار رفتن اقای صبور را مداخله مقامات حکومتی در امورات کاری وی عنوان کردند. 

ادعا: در 8 مارچ 2021 کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از استعفای سید عمرصبور، رییس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی خبر دادند. آنان با نشر این خبر نوشته‌اند: ” پاک‌ترین کارمند دولت را هم مجبور به استعفا کردند! جنرال سید عمرصبور رئیس میدان هوایی کابل بخاطر مداخله محب و فضلی در امورات اداره‌اش استعفاء نموده”.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\1.png

Facebook|Archive

بررسی واقعیت: جستارهای ما نشان می‌دهد که ادعای استعفای رییس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به دلیل مداخله برخی از مقامات حکومتی در امورات کاری وی، نادرست است. در خبرنامه‌ای که اداره هوانوردی ملکی افغانستان به نشر رسانید، ،آمده‌است که سید عمرصبور به دلیل بیماری از مقامش کنار رفته‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\2.png

Facebook| Archive

استنتاج: مطالب نشر شده مبتنی بر کنار رفتن سید عمرصبور از مقام ریاست میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به دلیل مداخله مقامات حکومتی در امورات کاری‌اش، نادرست است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *