ویدیوی افرادی‌که از اثر نشت گاز خفه شده‌اند به عنوان ویدیوی بحران کرونا نشر شد

False International

شماری از رسانه‌ها در افغانستان یک ویدیو را منتشر کردند. آنان این ویدیو را بحران ویروس کرونا در هند توصیف کرده‌اند. در ویدیو دیده می‌شود که شماری از افراد بر زمین افتاده و نیازمند خدمات صحی اند. این ویدیو از سوی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز همه‌گانی شده است. در واقع این ویدیو از سال قبل است و افراد از اثر نشت گاز بر زمین افتاده‌اند.

ادعا: در (27 اپریل 2021) شماری از رسانه‌ها در افغانستان ویدیوی را منتشر کردند. آنان این ویدیو را بحران کرونا در هند اذعان کرده‌اند. این ویدیو بیشتر از دودقیقه است و در آن دیده می‌شود که شماری از افراد بر اثر خفه‌گی بر زمین افتاده و نیازمند خدمات صحی اند. این ویدیو از سوی شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز به عنوان بحران ویروس کرونا در هند همه‌گانی شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\27..04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

ما در اینجا ویدیوی که از سوی رسانه‌ها به نشر رسیده است را بارگذاری کردیم. در این ویدیو دیده می شود که افراد بر زمین خوابیده‌اند و با مشکلات صحی و تنفسی دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال شماری از این افراد در صدد گرفتن کمک اند. صدای امبولانس‌های که در محل حضور دارند و مردم را به بیمارستان‌ها انتقال می‌دهند نیز شنیده می‌شود. در ویدیو بیمارستانی که تخت‌های آن توسط افراد از حال‌رفته و مریض تصرف شده است نیز مشاهده می‌شود.

بررسی واقعیت: در پیوند به این ویدیو تیم FactCrescendo در (13جون 2020) نیز تحقیق و مطلبی را منتشر کرده است. در این تحقیق آمده است که این ویدیو در هند از سوی شماری از کاربران رسانه‌ها اجتماعی نیز منتشر شده است. عنوان‌های متفاوتی از سوی کاربران برای این ویدیو نگاشته شده است. شماری از کاربران این ویدیو را زیر عنوان وضعیت ویروس کرونا در هند منتشر کردند. و اما شمار دیگری از این کاربران با نشر این ویدیو ادعا کرده‌اند که این افراد از اثر نیش هورنت، حشره غول‌پیکر آسیایی این‌گونه به زمین افتاده و مرده اند. FactCrescendo دریافته است که این ویدیو زیر عنوان‌های نادرست منتشر شده است. در تحقیقی که از سوی FactCrescendo انجام شده است تصریح گردیده که این ویدیو از منتطقه ویزاگ(Vishakapatanam) در هند است و مردم آن بر اثر نشت گاز دچار مشکلات صحی و تنفسی شده است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\27..04.2021\2021-04-28.png

FactCrescendo / Archived-Link

ما در پیوند به این ویدیو دوباره جستجو کردیم و دریافتیم که این ویدیو قدیمی است. ویدیوی نشر شده مرتبط به بحران کرونا در هند نیست. در این ویدیو دیده می‌شود که افراد زیادی بر اثر خفه‌گی بر زمین افتاده و نیازمند کمک‌های صحی اند. در (7 می 2020)  وبسایت The Times of India گزارشی را هم‌زمان با این ویدیو به نشر رسانید. این وبسایت در گزارشی که با این ویدیو نشر کرد، گفته است که پس از نشت گاز در یک کارخانه شیمیایی در ویزاگ(Vishakapatanam) چندین نفر جان باخته و شماری هم دچار مشکلات صحی شده‌اند. در این گزارش آمده است که مردم سپس از این رویداد در جاده‌ها خوابیدند و شماری از آنان با مشکل تنفسی روبرو شده‌اند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\27..04.2021\collage.png

Facebook / The Times of India / Archived-Link

نتیجه‌گیری: ویدیوی که در آن دیده می‌شود مردم از اثر گاز گرفته‌گی بر زمین افتاده‌اند به عنوان ویدیوی بحران ویروس کرونا منتشر شد. این ویدیو از سال قبل است و نشان می‌دهد که افراد بر اثر نشت گاز از یک کارخانه شیمیایی در منتطقه ویزاگ(Vishakapatanam) هند بر زمین افتاده و با مشکلات صحی و تنفسی روبرو شده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *