حذف تصویری از عبدالرشید دوستم، معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان را به عذرخواهی وادار کرد

False Political

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان سپس از امضای تعهدنامه ایتلاف جهانی حمایت از رسانه‌ها و شماری از اشتراک کننده‌گان این نشست تصویر دسته جمعی‌ای را منتشر کردند که تصویری از عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری از زمینه آن حذف گردیده است.

ادعا: در 27 جنوری 2020 تصویری از محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانسان با شماری از اشتراک کننده‌گان نشست ایتلاف جهانی حمایت از رسانه‌ها منتشر گردید که تصویر عبدالرشید دوستم از زمینه آن حذف شده است. نشر این تصویر انتقادهای زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشت.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\1.png

Facebook / Archive

بررسی واقعیت: در 28 جنوری 2020 سفارت بریتانیا در کابل تصویر درستی را نشر کرد که در زمینه آن تصویر عبدالرشید دوستم هم‌چنان دیده می‌شد، با نشر این تصویر از سوی سفارت بریتانیا موجی از انتقادها معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان را نشانه گرفت و حذف تصویر زمینه‌ای عبدالرشید دوستم، معاونت دوم ریاست جمهوری را به پوزش‌خواهی واداشت. برای مشاهده ما در اینجا تصویر درست و تصویر نادرست را جاسازی کردیم.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Copy of Horizontal Image Comparison.png

سپس از انتقادها و اعتراضات کاربران رسانه‌های اجتماعی، دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای از حذف اشتباهی تصویر عبدالرشید دوستم پوزش خواست و آن را یک اشتباه تخنیکی خواند. در اعلامیه هم‌چنان آمده‌است که آنان این اشتباه را رفع کردند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\16.03.2021\11.png

Facebook / Archive

جمع‌بندی: دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان، تصویری که از زمینه آن تصویر عبدالرشید دوستم حذف گردیده بود را منتشر کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *