از نامزدی در پارلمان مصر تا به مقام ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات

False National

در واپسین روزها شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری را همه‌گانی کرده و گفته‌اند که رییس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات باری بر دوش مردم شده‌است. آنان گفته‌اند که رییس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات در حال بررسی وضعیت این ولایت می‌باشد.

ادعا: تصویری از یک مرد در حالی منتشر شد که وی بر دوش شماری از هوادارانش حمل شده‌است. در (26 فبروری 2021) کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان این تصویر را منتشر کردند. هم‌زمان با نشر این تصویر، کاربران از ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات نام برده‌اند. در ادعاهای که از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید، آمده‌است که رییس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات در حال بررسی وضعیت شهر است. آنان گفته‌اند: ” در ولایت هرات رئیس حوادث‌اش چنین به شانه‌های ملت سوار شده و وضعیت حوادث که افتاده بازرسی میکند“. آنان هم‌چنان نگاشته‌اند که سوار شدن بر شانه‌های مردم خود حادثه است که باید مورد بازرسی قرار گیرد.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\01.04.2021\Claim.png

Facebook / Archived-Link

بررسی واقعیت: در مورد این تصویر با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر به جستار پرداختیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که این ادعاها نادرست است. تصویری اشتباهی را کاربران رسانه‌های اجتماعی به عنوان تصویر رییس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات به نشر رسانیدند. این تصویر را شماری از رسانه‌های عربی نیز منتشر کرده‌اند. آنان هم‌زمان با نشر این تصویر از عنوان‌های گوناگون کار گرفته‌اند. در (7 نوامبر 2015) الوطن، رسانه‌ای عربی با نشر این تصویر گفته‌است که ساکنان روستای سینبات که در منطقه زفتا در استان غربیه است، در یک گردهمایی انتخاباتی صفوت‌الغنام 53 ساله که نامزد پارلمان است را بر دوش شان حمل کردند. این سایت هم‌زمان با نشر این تصویر، شماری از تصویرهای را که در این گردهمایی انتخاباتی نیز به ثبت رسیده‌است را هم‌چنان نشر کرده‌است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\01.04.2021\Fact.png

Elwatannews.com / Archived-Link

از سوی دیگر، در (7 نوامبر 2015) سایت Fj-p.com این تصویر را نیز نشر کرده‌است. این سایت با نشر این تصویر نگاشته‌است که این صحنه مضحک و خنده‌آور است.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\01.04.2021\Fact1.png

Fj-p.com / Archived-Link

نتیجه‌گیری: کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان تصویری از یک نامزد انتخابات پارلمانی مصر را به عنوان تصویر رییس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات منتشر کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *