ریاست معارف شهر کابل در اعلامیه‌ای که به نشر رسانید ترانه‌خوانی و اشتراک دختران را در مجلس‌های عمومی منع کرده‌است

National Partly False

ریاست معارف شهر کابل که یکی از زیر مجموعه‌های وزارت معارف افغانستان است، در اعلامیه‌ای دانش‌آموزان دختر را از ترانه‌خوانی و اشتراک در مجلس‌های عمومی منع کرده است. بر اساس این اعلامیه‌ برای دختران سن مشخص جهت ترانه‌خوانی تعین شده است.

ادعا: ریاست معارف شهر کابل اعلامیه‌ای را به نشر رسانید که طبق آن دانش‌آموزان دختر اجازه سرودن ترانه و اشتراک در مجلس‌های عمومی را ندارند. بر اساس این اعلامیه دختران برای خوانش ترانه باید از 12 سال به بالا سن نداشته باشند و دخترانی که از 12 سال به بالا سن دارند اجازه حضور در مجلس‌های عمومی را هم‌چنان ندارند. در این اعلامیه آمده‌است کسانی‌که دستور این اعلامیه را نادیده بگیرند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. نشر این اعلامیه اعتراضات گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشت، اعتراضاتی که منجر به تجدید نظر گردید. در 21.12.1399 ریاست معارف شهر کابل اعلامیه‌ای جدیدی را منتشر کرد. در اعلامیه‌ای که این ریاست به نشر رسانید آمده‌است که تمام دانش‌آموزان دختر و پسر با هماهنگی والدین شان اجازه خوانش ترانه را دارند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Work By Date\March\12.03.2021\claim0.png

Ariana News Facebook Facebook Facebook
Archive Archive

بررسی واقعیت: بر اساس اعلامیه‌ای که وزارت معارف افغانستان به نشر رسانید، دیده می‌شود که اعلامیه‌های نشر شده از سوی ریاست معارف شهر کابل فاقد اعتبار است. در اعلامیه وزارت معارف افغانستان تصریح شده است که اعلامیه‌ای نشر شده از سوی ریاست معارف شهر کابل بیان‌گر موقف و پالیسی وزارت معارف افغانستان نیست. این وزارت هم‌چنان از شهروندان افغانستان خواسته‌است که فقط معلومات تایید شده از سوی آنان را بپذیرند.

C:\Users\Mujtaba Ali\Desktop\Work By Date\March\12.03.2021\factcheck.png

برای مشاهده – Facebook / Archive

استنتاج: وزارت معارف افغانستان، اعلامیه‌ای نشر شده از سوی ریاست معارف شهر کابل در پیوند به دانش‌آموزان دختر را فاقد اعتبار خواند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *