کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از کناره‌گیری رییس ستاد ارتش افغانستان خبر دادند، انان بیان کردند که یاسین ضیا از مقامش در وزارت دفاع ملی افغانستان کنار رفته‌است

False National

 خبر استعفای یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش افغانستان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد. شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی اظهار داشتند که وی از مقامش در وزارت دفاع ملی افغانستان کنار رفته‌است.

ادعا: عده‌ی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان از کناره‌گیری یاسین ضیا خبر دادند. در یادداشت‌های که در 27 فبروری 2021، از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید، گفته شده‌است که رییس ستاد ارتش افغانستان به دلیل اختلافات با رییس جمهور این کشور از مقامش کنار رفته‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\Claim.png

Facebook Facebook Facebook Facebook
Archive

بررسی واقعیت: جستاری‌ها ما نشان می‌دهد که مطالب نشر در پیوند به کنار رفتن یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش افغانستان از مقامش نادرست است، در حال حاضر این مرد نظامی افغان در سمتش باقی است. دسته دیگری از کاربران رسانه‌های اجتماعی این ادعاها را هم‌چنان رد کرده‌اند انان در پیوند به این ادعاها نوشته‌اند که این موضوع حقیقت ندارد. در همین‌حال فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه‌ای با عبدالاحمد حسینی خبرنگار روزنامه 8صبح این ادعاها را بی‌اساس خوانده و رد کرده‌است. وی گفت که جنرال ضیا از مقامش کنار نرفته‌است و مطالب نشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر استعفای وی نادرست است. از سوی دیگر، ادعاهای که کاربران رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند، قاطعیت کناره‌گیری رییس ستاد ارتش افغانستان هنوز زیر سوال است. انان در ادعاهای شان گفته‌اند که یاسین ضیا استعفای خویش را برای رییس جمهور غنی تسلیم داده‌است اما سرنوشت رد و یا قبولی این کناره‌گیری تا اکنون از سوی رییس جمهور مشخص نشده است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\FactCheck.png

Archive Facebook Facebook

استنتاج: بر اساس تحقیقات که انجام دادیم، کناره‌گیری یاسین ضیا شایعه است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز ادعای مبنی بر استعفای ستاد ارتش افغانستان را رد کرده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *