این پست را شریک کنید، جایزه یا فریب کلاهبرداران؟

False Social Media

شماری از کاربران و صفحههای رسانههای اجتماعی با نشر کردن تصاویر موتر، طلا و پول وعده دروغی برنده شدن جایزه را به شما میدهند. 

ادعا

شماری از صفحات فیسبوک به خاطر افزایش لایک و دنبال کنندهگان صفحه خود از چندین ماه بدینسو وعده دروغی به کاربران رسانههای اجتماعی میدهند. این صفحات ادعا دارند که با شریک ساختن پست صفحه شان گویا برنده جایزههای مختلف مثل موتر، طلا، پول و غیره میشوید. 

این صفحات همچنان ادعا دارند که در صورت برنده شدن یک پیام از سوی فیسبوک دریافت خواهید کرد.  این پست در فیسبوک صدها بار به اشتراک گذاشته شدهاست. در این پست از کاربران خواسته شدهاست که آن را به اشتراک بگذارند و در کمنت یکی از اعداد را بنویسند.

یکی از صفحات فیسبوک
لینک فیسبوک یکی از صفحات

بررسی رویداد

یکی از کاربران از کمپنی فیسبوک سوال پرسیدهاست که ایا چنین برنامه لاتری از طرف فیسبوک وجود دارد یا خیر. کمپنی فیسبوک با پاسخ به این کاربر، ادعا های مذکور را نادرست میخواند. فیسبوک گفتهاست که این شرکت کدام برنامه لاتری یا جایزه ندارد. به گفته این کمپنی، شماری از کلاهبرداران انترنتی با ساختن ایمیل یا پستهای جعلی خود را از جانب فیسبوک معرفی میکنند که ادعای شان حقیقت ندارد.

فیسبوک همچنان گفتهاست که اگر یک پست، لینک و یا ایمیل عجیب به نظر برسد، بالایاش کلیک نکنید. این کمپنی از کاربران خود خواستهاست که پیامها و ایمیلهای کلاهبرداری زیر نام فیسبوک را به فیسبوک گزارش دهند.

پاسخ فیسبوک به سوال یکی از کاربران
لینک آرشیف شده فیسبوک 

نتیجه

شماری از کاربران و صفحات فیسبوک که وعده برندهشدن جایزه از سوی فیسبوک را به دیگران میدهند، نادرست میباشد. فیسبوک هیچ نوع برنامه جایزه یا لاتری ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *