کاربران: حکومت ترکیه جبهه مقاومت ملی افغانستان را پشتیبانی می‌کند

International Misleading

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان خبری را در پیوند به حمایت ترکیه از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود منتشر کرده‌‌اند. کاربران به نقل از وزیر خارجه ترکیه نگاشته‌اند که ترکیه جبهه مقاومت ملی افغانستان را در مبارزه علیه طالبان حمایت می‌کند.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که تاکنون گزارشی از سوی منابع معتبر راجع به این اقدام حکومت ترکیه همه‌گانی نشده است.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان خبری در پیوند به حمایت ترکیه از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود همه‌گانی کرده‌اند. کاربران به نقل از وزیر خارجه ترکیه نگاشته‌اند که ترکیه جبهه مقاومت ملی افغانستان را در مبارزه علیه طالبان حمایت می‌کند. کاربران به نقل از وزیر خارجه ترکیه هم‌چنان نگاشته‌اند که طالبان حکومت افغانستان را به زور گرفته و از حمایت مردم آن کشور برخوردار نیستند. این خبر از 6 جنوری 2022 میلادی به این‌سو در صفحات رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

Facebook-Post / Archived-Link

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این خبر نشان می‌دهد که تاکنون (6 جنوری 2022) هیچ منبع معتبری از حمایت حکومت ترکیه با جبهه مقاومت ملی افغانستان گزارش نداده است. فاکت‌کریسیندو با استفاده از Google news دریافته است که تا هنوز گزارشی از سوی رسانه‌ها مبنی بر پشتیبانی حکومت ترکیه از جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود منتشر نشده است. بررسی فاکت‌کریسیندو از وبسایت رسمی وزارت خارجه ترکیه نیز حاکی از آن است که تاکنون هیچ‌گونه خبرنامه‌ای مبنی بر حمایت آن کشور از جبهه مقاومت ملی افغانستان در این وبسایت منتشر نشده است. 

Turkey Ministry of Foreign Affairs / Archived-Link 

نتیجه‌گیری: یادداشت‌های نشر شده در پیوند به حمایت ترکیه از جبهه مقاومت ملی افغانستان تا هنوز از سوی هیچ منبع موثقی تایید نشده است.

Avatar

عنوان: کاربران: حکومت ترکیه جبهه مقاومت ملی افغانستان را پشتیبانی می‌کند

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: Misleading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *