مصرف سالانه کریدیت‌ کارت ارگان‌های محل چند است؟‎

False Government

کاربران رسانه‌های اجتماعی یک خبر را در رابطه با مصرف کریدیت کارت سالانه اداره مستقل ارگان‌های محل نشر کرده‌اند. در این خبر گفته شده‌است که این اداره سالانه مبلغ ۹۰ میلیون افغانی به خاطر کریدیت کارت موبایل مصرف می‌کند.

رسانه‌های اجتماعی

یکی از کاربران فیسبوک نوشته‌است که از یک طرف خانم باردار در هرات از دست فقر گرده‌اش را می‌فروشد اما این طرف در مسوده سوم بودیجه ۹۰ میلیون افغانی کریدیت کارت به اداره مستقل ارگان‌های محل اختصاص یافته‌است.

لینک فیسبوک یکی از کاربران

یکی دیگری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نوشته‌است که کشور با این حالت جور نمی‌شود در حالی که ۹۰ میلیون افغانی بودیجه تنها به کریدیت کارت اداره ارگان‌های محل اختصاص داده شود.

عکس: رسانه‌های اجتماعی
لینک فیسبوک یکی از کاربران

بررسی رویداد

اداره مستقل ارگان‌های محل در مورد این ادعا یک اعلامیه نشر کرده‌است که آن را رد کرده‌است. به اساس اعلامیه، مصرف سالانه کریدیت کارت این اداره ۹۰ میلیون افغانی نه، بلکه در حدود ۳۰ میلیون افغانی‌ می‌شود.  اعلامیه می‌افزاید که در تشکیل این اداره یک‌هزار و۱۰۰ مقام عالی‌رتبه وجود دارند و بر اساس فرمان ریاست جمهوری هر مقام حکومتی مستحق کریدیت کارت می‌شود.

اعلامیه مطبوعاتی اداره مستقل ارگان‌های محل
لینک اعلامیه مطبوعاتی

بر اساس اعلامیه، مصرف ماهانه کریدیت کارت والیان به ۵ هزار، معاونان والی به ۳ هزار و رییسان شوراهای ولایتی به یک هزار و ۲۲۴ افغانی می‌رسد. 

نتیجه

خبری که توسط کاربران رسانه‌های اجتماعی در مورد مصرف سالانه کریدیت کارت اداره مستقل ارگان‌های محل دست به دست می‌شود و در آن ادعا شدده که این اداره سالانه ۹۰ میلیون افغانی کریدیت کارت مصرف می‌کند، حقیقت ندارد.

براساس اعلامیه، این اداره سالانه در حدود ۳۰ میلیون و دولک‌و۸۲هزار افغانی به خاطر مصرف کریدیت کارت موبایل می‌پردازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *