تصویری از شکنجه، ظلم و بیچاره‌گی؛ و اما آیا این تصویر از یک بانوی معترض افغان است؟

False International

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان با نشر تصویری که در آن یک خانم با بدن لت و کوب شده مشاهده می‌شود، مدعی اند که یکی از دخترخانم‌های معترض از بند طالبان آزاد شده است.

یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر حاکی از آن است که کاربران تصویری از یک ترنس پاکستانی را بازنشر کرده‌اند.

ادعا: شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی افغان با نشر تصویر یک خانمی که مورد لت و کوب قرار گرفته است، یادداشت‌های متفاوتی را در پیوند به لت و کوب بانوان معترض افغان نگاشته اند. در تصویری که از سوی کاربران منتشر شده، قسمتی از بدن یک خانم مشاهده می‌شود که از اثر لت و کوب داغدار شده است. در ۷ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، کاربری هم‌زمان با نشر این تصویر در صفحه‌ی فیس‌بوکش نگاشته است که یکی از دختر خانم‌های معترض از بند گروه طالبان آزاد شده است.

Facebook-Post / Archived-Link

از سوی دیگر، در ۶ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، کاربری با نشر این تصویر در صفحه‌ی تویترش از اعمال خشونت و جنایت علیه زنان نگاشته است. در این تویت هم‌چنان آمده است که زنان آزاد شده قول داده‌اند که هیچ‌گونه فعالیت اعتراضی نداشته باشند.

در ۶ فبروری ۲۰۲۲ میلادی، کاربر دیگری نیز با نشر این تصویر از لت و کوب خانم‌های معترض نگاشته است.

بررسی واقعیت: یافته‌های فاکت‌کریسیندو در پیوند به این تصویر حاکی از آن است که کاربران تصویری از یک ترنس پاکستانی را بازنشر کرده‌اند.

این تصویر در گذشته نیز با ادعاهای نادرست از سوی کاربران افغان همه‌گانی شده بود و در ۲۷ می ۲۰۲۱ میلادی، فاکت‌کریسیندو هم‌چنان یک بررسی واقعیت را در پیوند به این تصویر انجام و به نشر رسانید. در این بررسی واقعیت آمده است که تصویر مربوط به یک تراجنسی پاکستانی بوده که سپس از اجرای یک برنامه مورد لت و کوب قرار گرفته است.

Factcrescendo

در همین حال،‌ در ۷ مارچ ۲۰۲۱ میلادی کاربری به اسم شهزاد حسین با نشر این تصویر در صفحه‌ی تویترش گفته است که فردی به اسم منصورخان در جاده ورسک پاکستان این تراجنسی را سپس از اجرای یک برنامه به بدترین نوع شکنجه کرده است.

نتیجه‌گیری: تصویر یک تراجنسی پاکستانی که چندی قبل در آن کشور مورد لت و کوب قرار گرفته بود به عنوان تصویر بانوی معترض افغان همه‌گانی شد.

Avatar

عنوان: تصویری از شکنجه، ظلم و بیچاره‌گی؛ و اما آیا این تصویر از یک بانوی معترض افغان است؟

بررسی واقعیت توسط:  Fact Crescendo Team 

نتیجه: False

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *