شماری از کاربران رسانه‌ها در افغانستان اعلامیه‌ی مبتنی بر بازداشت میرافغان‌صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه ولسی‌جرگه را دست به دست کردند.

False National

کاربران رسانه‌ها در افغانستان سندی مبتنی بر بازداشت میرافغان‌صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه ولسی‌جرگه را به اتهام قاچاق طلا و پول منتشر کردند.

ادعا: در 24.فبروری.2021 کاربران رسانه‌ها در افغانستان سندی را دست به دست کردند که در ان میرافغان‌صافی به اتهام قاچاق 180 کیلوگرام طلا از سوی نظامیان این کشور بازداشت شده‌است، در این سند هم‌چنان از گرفتاری 280,000 دالرامریکای نیز یاد شده‌است.

C:\Users\30CuRe\Desktop\ادعا2.png

Facebook Azamnews
Archive Archive

بررسی واقعیت: سپس از بررسی‌های که در این زمینه انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم‌ که این ادعاها نادرست است. در اعلامیه‌ی که لوی‌سارنوالی افغانستان، روز چهارشنبه، 24.فبروری.2021 به نشر رسانید، امده‌است که ادعای مبتنی بر بازداشت میرافغان‌صافی به اتهام قاچاق طلا از سوی این اداره رد شده‌است. لوی سارنوالی افغانستان انرا شایعه‌ و سند نشر شده را جعلی خوانده‌است. 

C:\Users\30CuRe\Desktop\Fact.Check.png

Facebook Attorney General`s Office
Archive

استنتاج: بر اساس سندی که شماری از رسانه‌ها منتشر کردند، میرافغان‌صافی به اتهام قاچاق طلا و پول بازداشت شده‌است. این خبر از سوی لوی‌سارنوالی افغانستان شایعه و جعلی خوانده شده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *