مصرف سالانه کریدیت‌ کارت ارگان‌های محل چند است؟‎

کاربران رسانه‌های اجتماعی یک خبر را در رابطه با مصرف کریدیت کارت سالانه اداره مستقل ارگان‌های محل نشر کرده‌اند. در این خبر گفته شده‌است که این اداره سالانه مبلغ ۹۰ میلیون افغانی به خاطر کریدیت کارت موبایل مصرف می‌کند. رسانه‌های اجتماعی یکی از کاربران فیسبوک نوشته‌است که از یک طرف خانم باردار در هرات از […]

Continue Reading