په جومات کې د وروستۍ چاودنې په توګه یو ځل بیا زاړه او بې تړاوه عکسونه شریک شول.

په   ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې په هېواد  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو درنه چاودنه شوې ده او په دې پېښه کې ډېر کسان وژل شوي. تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک ځینې ادعاګانې وګورئ: فېسبوک لینک آرشيف لینک په ټولنیزو رسنیو فېسبوک پوسټ ادعا […]

Continue Reading

پخواني او بې تړاوه عکسونه بیا په جومات کې وروستي  چاودنې په توګه شریک شوي.

په  ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې په هېواد  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو درنه چاودنه شوې ده او په دې پېښه کې ډېر کسان وژل شوي. تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک ځینې ادعاګانې وګورئ: فېسبوک  آرشيف لینک په ټولنیزو رسنیو فېسبوک پوسټ ادعا کوي […]

Continue Reading

په یوه جومات کې د وروستۍ چاودنې په څېر پخواني او بې تړاوه عکسونه شریک شوي.

د ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې په هېواد  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو درنه چاودنه شوې ده.  تاسو کولای شی يو داسې ادعا دلته وګورئ:  فېسبوک پوسټ آرشيف لینک  د ټولنیزو رسنیو فېسبوک پوسټ ادعا کوي چې په افغنستان  کې په یوه جومات کې پر […]

Continue Reading

یو ځل بیا په یوه جومات کې د وروستۍ چاودنې په څېر پخواني او بې تړاوه عکسونه شریک شوي.

په  ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې په هېواد  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو درنه چاودنه شوې ده. تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک ځینې ادعاګانې وګورئ: فېسبوک  آرشيف لینک په ټولنیزو رسنیو فېسبوک پوسټ ادعا کوي چې په افغنستان  کې په یوه جومات کې پر […]

Continue Reading

یو ځل بیا په یوه جومات کې د وروستۍ چاودنې په څېر پخواني او بې تړاوه عکسونه شریک شوي.

په  ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې په هېواد  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو درنه چاودنه شوې ده. تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک ځینې ادعاګانې وګورئ: فېسبوک  آرشيف لینک په ټولنیزو رسنیو فېسبوک پوسټ ادعا کوي چې په افغنستان  کې په یوه جومات کې پر […]

Continue Reading

په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وروستي برید په توګه یو ځل بیا پخواني عکسونه شریک شول.

په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې په هېواد  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو درنه چاودنه شوې ده. تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک پوسټ وګورئ:  فېسبوک فېسبوک آرشیف لینک آرشیف  لینک د فېسبوک پوسټ ادعا کوي چې په افغنستان  کې په یوه جومات کې پر […]

Continue Reading

پخواني او غیر تړلي عکسونه بیا د وروستي برید په څیر شریک شوي.

د ټولنیزو رسنیو څو کاروونکو یو څو عکسونه شریک کړي او ادعا کوي چې شریک شوي عکسونه له يوې وروستۍ چاودنې څخه  دي چې په کې  ډیر کسان په کې ووژل شول.  تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک پوسټ وګورئ:  فېسبوک پوسټ آرشيف لینک  د فیسبوک پوسټ ادعا کوي چې ګواکي شریک شوي عکسونه په […]

Continue Reading

پخواني او بې تړاوه عکسونه بیا په جومات کې د چاودنې په څیر شریک شوي.

په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې په هېواد  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو درنه چاودنه شوې ده. تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک پوسټ وګورئ:  فېسبوک پوسټ  آرشيف لینک  د فېسبوک پوسټ ادعا کوي چې په افغنستان  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو […]

Continue Reading

پخواني او بې تړاوه عکسونه بیا په افغانستان کې پر عبادت کوونکو د یوې چاودنې په توګه شریک شول.

په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې په هېواد  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو درنه چاودنه شوې ده. تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک پوسټ وګورئ:  فېسبوک پوسټ آرشيف لینک  د فېسبوک پوسټ ادعا کوي چې په افغنستان  کې په یوه جومات کې پر عبادت کوونکو […]

Continue Reading

د بدخشان په فیض اباد کې د وروستۍ چاودنې په تړاو پخواني عکسونه شریک شوي.

په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه له دې ادعا سره  خپاره شوي چې د بدخشان په فیض اباد ښار کې په یوه جومات کې درنه چاودنه شوې ده. تاسو کولی شئ لاندې د فیسبوک پوسټ وګورئ:  فېسبوک پوسټ آرشيف لینک  د فېسبوک پوسټ ادعا کوي چې ګواکيد بدخشان په فیض اباد ښار کې په یوه […]

Continue Reading